Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o poučení subjektů údajů („GDPR“).

 1. Správce osobních údajů

Fajn práce s.r.o., IČ 082 57 825, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 315812, („Správce“), Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Kontaktní údaje:

E-mail: info@fajnprace.eu

Tel. č.: +420 774 040 409

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů společnost Hrubý Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČ 057 74 080, se sídlem Bryksova 939/37, Černý Most, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 270525, jednající prostřednictvím Mgr. Huga Hrubého, jednatele.

 1. Pro koho je tato informace určena

Tato informace je přednostně určena pro zaměstnance, agenturní zaměstnance, uchazeče o zaměstnání nebo jiné dotčené osoby ve vztahu ke Správci.

Přiměřeně jsou údaje obsažené v této informaci použitelné i ve vztahu ke zpracování osobních údajů dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat v souvislosti s námi poskytovanými službami nebo produkty pro tyto subjekty:

 • zaměstnance, jak současné, tak i minulé a budoucí;
 • agenturní zaměstnance, jak současné, tak i minulé a budoucí;
 • uchazeče o zaměstnání;
 • jiné dotčené osoby (např. externí dodavatelé, uživatelé, spolupracující osoby apod.).
 1. Účel zpracování osobních údajů

Mezi hlavní účely zpracování osobních údajů patří tyto oblasti:

 • vedení evidence uchazečů o zaměstnání;
 • vyhodnocení uchazečů o zaměstnání;
 • kontaktování uchazečů o zaměstnání;
 • identifikace, ztotožnění;
 • hlášení zaměstnávaní cizinců;
 • pracovněprávní vztah nebo žádosti o zařazení do výběrového řízení;
 • dodání služby nebo zboží obsahující osobní údaje;
 • smluvní vztahy obsahující osobní údaje;
 • navazující služby a činnosti obsahující osobní údaje.
 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy v rozsahu nezbytně nutném pro splnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

 1. Způsob zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky.

 1. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Osobní údaje, které má Správce povinnost zpracovávat i bez souhlasu subjektu údajů, zejména:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu aj.);
 • kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (zejména adresa bydliště, tel. číslo, e‑mailová adresa);
 • údaje o zdravotním stavu subjektu údajů – pokud je takový údaj nezbytný pro zaměstnání subjektu údajů;
 • údaje z výpisu z rejstříku trestů – pokud je bezúhonnost vyžadována na pracovní pozici;
 • státní občanství cizinců;
 • osobní údaje zaměstnance v rozsahu přiměřeném účelu zaměstnání, vedených v osobním spise a mzdové složce zaměstnance;
 • případně další osobní údaje dotčené osoby ve vztahu ke Správci dle povahy a typu vztahu ke Správci.

Osobní údaje, které Správce zpracovává se souhlasem subjektu údajů, jsou specifikovány vždy v konkrétním souhlasu se zpracováním osobních údajů, který subjekt osobních údajů může Správci udělit.

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

Správce je oprávněn poskytovat osobní údaje zejména těmto příjemcům:

 • uživatelům, ke kterým jsou agenturní zaměstnanci přidělování;
 • společnosti Fajn brigáda s.r.o., Česká brigáda s.r.o. a společnosti Enteraze s.r.o.;
 • externím zpracovatelům účetnictví;
 • veřejným ústavům;
 • státním a jiným orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy;
 • osobám ve smluvním vztahu;
 • dalším příjemcům (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU).
 1. Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů je určena v souladu s lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech a ve smlouvách. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů a dále po dobu udělení souhlasu o zpracování osobních údajů.

 1. Práva subjektů údajů

V souladu s čl. 12 a násl. GDPR Správce informuje subjekt údajů na žádost o právu na přístup k osobním údajům a k informacím:

 • účelu zpracování;
 • kategorii dotčených osobních údajů;
 • příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů;
 • pokud nejsou získány od subjektů údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování;
 • záměru Správce, jak a za jakým účelem budou osobní údaje předávány.

Právo na opravu

Pokud subjekt údajů zjistí, že osobní údaje, které o něm Správce zpracovává jsou nepřesné či jinak neodpovídají skutečnosti, má právo požádat Správce o nápravu.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo žádat, aby Správce vymazal osobní údaje, které o něm zpracovává. Takové žádosti je však Správce obecně oprávněn vyhovět pouze v případě, kdy předmětné osobní údaje:

 • Správce již není povinen zpracovávat z titulu plnění své povinnosti vyplývající ze zákona či smlouvy;
 • Správce již tyto údaje nepotřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • Správce poté, co subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, shledal, že její oprávněný zájem na zpracování těchto osobních údajů již pominul;
 • osobní údaje byly zpracovávány na základě souhlasu žadatele.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo požadovat, aby Subjekt omezil zpracování jeho osobních údajů pokud:

 • subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní, subjekt údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • Správce údajů vznesl námitku proti zpracování; a zatím není ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu týkajících se jeho konkrétní situace, a jsou zpracovávány na základě veřejného zájmu nebo oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Správce nebude osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

crossmenu